09/04/2017

Tiền thân của Khoa Công tác xã hội (CTXH) là Bộ môn Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TCHC ngày 08/5/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Là một bộ môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, có cơ chế tổ chức và hoạt động như một khoa chuyên môn của Nhà trường.