TS. Yves Pillant đến giảng dạy học phần Tổ chức và phát triển cộng đồng II cho học viên cao học Khoa CTXH

Năm 2019, Viện Đào tạo và Nghiên cứu CTXH Địa Trung Hải và Hội EPASSEV tiếp tục hợp tác với Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM trong hoạt động cử chuyên gia đến giảng dạy cho học viên cao học môn Tổ chức và phát triển cộng đồng II.