Lập đề xuất dự án tham gia Chương trình Erasmus+ (EU) 2016

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
------------------------------
Số: 682 /XHNV-HTQT- PTDAQT 
V/v Lập đề xuất dự án tham gia chương trình Erasmus+
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 Kính gửi: Các đơn vị 

Nhà trường thông báo đến các đơn vị Chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu như sau: 

Chương trình Erasmus+ hỗ trợ các dự án và các hoạt động về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao trong giai đoạn từ năm 2014-2020. Hiện nay, chương trình Erasmus+ đang kêu gọi các tổ chức, cơ quan nộp đề xuất dự án cho năm 2016. Các đơn vị đang xây dựng dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ, tìm kiếm học bổng tại các nước Châu Âu., v.v. có thể tham khảo tham gia chương trình. 

Thông tin tham khảo: 

- Chi tiết về chương trình Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

- Hướng dẫn về chương trình Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.

- Chi tiết về kêu gọi đề xuất dự án năm 2016: xem tài liệu đính kèm.

Nhà trường đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin về chương trình trên để cán bộ, đơn vị có quan tâm gửi hồ sơ tham dự. 

Trân trọng./.

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT
TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT 

(Đã ký) 

ThS. Bàng Anh Tuấn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.