Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời kỳ bị tác động của dịch Covid-19

Căn cứ công văn số 880/ĐHQG-CTSV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong thời kỳ bị tác động của dịch Covid-19.
Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) như sau: