CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TỪ QUỸ ĐÀI LOAN TFCF

Chương trình học bổng dành cho sinh viên Khoa Công tác xã hội, được tài trợ bởi Quỹ Bảo trợ Trẻ em và Gia đình Đài Loan (Taiwan Fund for Children and Families, TFCF) chi nhánh Việt Nam dưới sự hợp tác giữa TFCF Việt Nam và Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. TFCF có lĩnh vực hoạt động chính là bảo trợ trẻ em và phát triển cộng đồng thông qua các chương trình về giáo dục, sức khỏe, dinh dưỡng…